ĪSTA BRĪVĪBA - no jebkādiem ieradumiem, dvēseles sāpēm un atkarībām!

Apmeklētāji

Šobrīd lapu skatās: 
5 viesi 
Autors Keitija Rota | 06.04.11 |

Divpadsmit soļi un to bibliskais pamatojums

  footprints
 1. Mēs atzinām savu bezspēcību cīņā ar atkarībām un kaitīgiem ieradumiem un to, ka mūsu dzīve bija kļuvusi nevadāma.
  „Es zinu, ka manī, tas ir, manā miesā, nemājo labais; es gan varu gribēt labu, bet piepildīt nevaru.” (Romiešiem 7:18)
 2. Mēs pārliecinājāmies, ka tikai par mums stiprāks Spēks* var atjaunot mums skaidru prātu.
  „Dievs ir tas, kas pēc savas labās gribas rosina gan jūsu gribēšanu, gan darbošanos.” (Filipiešiem 2:13)
 3. Mēs nolēmām uzticēt savu dzīvi un gribu Dievam.
  „Es jūs aicinu, brāļi, Dieva apžēlošanās dēļ nododiet sevi pašus – tā ir jūsu apzinīgā kalpošana Dievam – kā dzīvu, svētu un Dievam tīkamu upuri.” (Romiešiem 12:1)
 4. Mēs rūpīgi un drosmīgi sevi morāli pārbaudījām.
  „Izpētīsim un pārbaudīsim savus ceļus, un atgriezīsimies pie Kunga!” (Raudu 3:40)
 5. Mēs atzinām Dievam, sev un vēl kādam cilvēkam savu nodarījumu īsto dabu.
  „Izsūdziet cits citam savus grēkus un lūdziet cits par citu, ka jūs topat dziedināti.” (Jēkaba 5:16)
 6. Mēs bijām pilnīgi gatavi, lai Dievs mūs attīra no visām rakstura vainām.
       „Pazemojieties Kunga priekšā – un Viņš jūs paaugstinās.” (Jēkaba 4:10)
 7. Mēs pazemīgi lūdzām Viņu atbrīvot mūs no visiem trūkumiem.
       „Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticams un taisns un Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības.” (1. Jāņa 1:9)
 8. Mēs izveidojām sarakstu ar visu to cilvēku vārdiem, kuriem bijām nodarījuši ļaunu, un bijām gatavi viņiem atlīdzināt.
       „Kā jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat dariet viņiem.” (Lūkas 6:31)
 9. Ja vien iespējams, mēs atlīdzinājām šiem cilvēkiem, izņemot gadījumus, kad tas varēja kaitēt viņiem vai citiem.
       „Kad tu atnes savu upurdāvanu uz altāra un tur atceries, ka tavam brālim ir kaut kas pret tevi, tad atstāj savu upurdāvanu altāra priekšā, ej un izlīgsti vispirms ar savu brāli un tad pienes savu upurdāvanu.” (Mateja 5:23-24)
 10. Mēs turpinājām sevi pārbaudīt un, kad bijām kļūdījušies, nekavējoties to atzinām.
       „Kurš iedomājas, ka viņš stāv, lai raugās, ka nekrīt!” (1. Korintiešiem 10:12)
 11. Mēs tiecāmies pēc apzinātas saskarsmes ar Dievu lūgšanās un pārdomās, lūdzot tikai pēc tā, lai mēs zinātu Viņa gribu, un pēc spēka to īstenot.
       „Lai Kristus vārdi bagātīgi mājo jūsos!” (Kolosiešiem 3:16)
 12. Guvuši garīgu pieredzi šo soļu īstenošanā, mēs centāmies nest šo vēsti citiem un apgūtos principus praktizēt visos savos darbos un lēmumos.
       „Brāļi, ja arī kāds cilvēks ir izdarījis pārkāpumu, tad jūs, kas esat garīgi, centieties viņu izlabot lēnprātības garā, bet pielūko, ka arī tu pats nekrīti kārdināšanā.” (Galatiešiem 6:1)

* Šajā materiālā bieži sastopamas atsauces uz 12 soļiem Kristus virzienā. Mēs lūdzam Dievu, lai programma „Īsta brīvība” palīdzētu miljoniem cilvēku, kuriem ir zināmi 12 sekulārie soļi (atzīstos, ka daudz esam aizguvuši no „Anonīmo alkoholiķu” 12 soļiem), un lai tajā viņi iepazītos ar vienīgo patieso Augstāko Spēku – Jēzu Kristu. Patiesa dziedināšana un atveseļošanās var sākties, izveidojot attiecības ar Kristu – ielūdzot Viņu savā sirdī kā Kungu un Glābēju. (Autora piezīme)

 

katieroth
Tel. 28694273
e-pasts

madona-map